Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Informacje o egzaminie

Informacja o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
/klasy technikum czteroletniego i pięcioletniego/

Formuła 2017/Formuła 2019

 

1.Uczniowie klas technicznych , którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , składają pisemną deklaracje do dyrektora szkoły/kierownika szkolenia praktycznego/ dotyczącą przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji wydębionej  dla  zawodu w terminie do 15 września w danym roku szkolnym sesja zimowa oraz do  8 lutego sesja letnia. Złożenie deklaracji jest podstawowym kryterium zgłoszenia ucznia do egzaminu. Na stronie szkolnej pod linkiem deklaracje egzamin zawodowy  będzie można dokonać zgłoszenia formą elektroniczną ./koordynatorem systemu  jest Pani Paulina Jasińska/ 

2.Uczeń ma obowiązek przystąpienia do egzaminu kwalifikacji w zawodzie, jeżeli nie przystąpi do egzaminu w danej klasie nie otrzyma promocji do klasy wyższej. Jeżeli nie przystąpi do egzaminu w klasie ostatniej nie ukończy szkoły powtarza klasę ostatnią !!!Formuła dla kwalifikacji 3 literowych formuła 2019.

3.Egzamin potwierdzający kwalifikacje  w  zawodzie  składa się z dwóch części :

a/ etapu pisemnego

b/etapu praktycznego

a/etap pisemny - trwa 60 minut w formie elektronicznej na stanowisku komputerowym /test  40 pytań zamkniętych z czterema odpowiedziami do wyboru .

Uczeń zdał etap pisemny egzaminu jeżeli uzyskał z etapu pisemnego 50%, punktów możliwych do  uzyskania/20 odpowiedzi prawidłowych .

b/etap praktyczny - trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i określony jest w informatorze dla danej kwalifikacji w zawadzie  np. D-dokumentacja, D/K-dokumentacja , komputer , W/K-wykonanie zadania ,komputer z egzaminatorem, W/D- wykonanie zadania, dokumentacja z egzaminatorem   /wychowawca poświeci całą jednostkę dydaktyczną lekcji wychowawczej z informatorem egzaminu zawodowego/.

Etap praktyczny jest zdany jeśli zdający uzyskał co najmniej 75%, punktów możliwych do uzyskania.

4.Uczeń lub absolwent zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jeżeli uzyskał wymaganą procentowa liczbę punktów, zarówno w etapie pisemnym jak i praktycznym./część I 50%, cześć II 75%.

4.Uczeń po zdaniu każdej kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE we Wrocławiu

5.Uczeń po zdaniu wszystkich kwalifikacji przypisanych dla danego  zawodu i ukończeniu szkoły otrzyma dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie  wydane przez OKE we Wrocławiu

6.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  rozpoczynają w po II semestrze klasy trzeciej dla pierwszych kwalifikacji w zawodzie oraz po I semestrze  klasy IV  dla technikum czteroletniego oraz po I semestrze klasy V dla technikum pięcioletniego  zgodnie z harmonogramem egzaminów zatwierdzonym przez OKE Wrocław.

7.Ponowne przystąpienie do egzaminu jest nieograniczone dla uczniów którzy nie zdali, jednej lub dwóch części egzaminu .Dla absolwentów  są dwa podejścia bez ponoszenia kosztów finansowych, lecz za trzecim i kolejnym podejściem do egzaminu dokonują  obowiązku opłaty  /cennik według OKE we Wrocławiu

8.Po upływie 5 lat od dnia ,w którym zdający przystąpił do egzaminu po raz pierwszy w części pisemnej i części praktycznej i nie zdał ,przystępuje w  do egzaminu w pełnym zakresie.

9. Na stronie internetowej www.oke.wroc.pl  Wrocław lub www.cke.gov.pl  mamy do dyspozycji informatory egzaminu odpowiednio dla kwalifikacji w zawodzie oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne.

-zakładka: Nowy Egzamin Zawodowy  formuła 2019.

10.Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczeń ma obowiązek zabrania ze sobą ,dowodu osobistego oraz przyborów pomocniczych zgodnych z wykazem OKE Wrocław / długopis z czarnym wkładem/.Obecność obowiązkowa 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

 

Wykaz Kwalifikacji w Zawodzie

FORMUŁA 2017

Technikum czteroletnie

    

LP

ZAWÓD/SYMBOL

OZNACZENIE  KWALIFIKACJI/NAZWA

1.

Technik ekonomista

331403

1.AU.35.Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

 2.AU.36.Prowadzenie rachunkowości.

2.

Technik hotelarstwa

422402

1.TG.12.Planowanie i realizacja usług w recepcji.

2.TG.13.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

3.

Technik pojazdów samochodowych

311513

1.MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów          pojazdów samochodowych.    

 2.MG.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

5

Technik informatyk

351203

1.EE.08.Montaż i eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

2.EE.09.Programowanie,tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

 

Wykaz Kwalifikacji w Zawodzie

FORMUŁA 2019

Technikum czteroletnie i pięcioletnie

           

LP

ZAWÓD/SYMBOL

OZNACZENIE  KWALIFIKACJI/NAZWA

1.

Technik ekonomista

331403

1.EKA.04Prowadzenie dokumentacji w  jednostce organizacyjnej.

 2EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

2.

Technik hotelarstwa

422402

1.HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

2.HGT.06.Realizacja usług w recepcji

3.

Technik pojazdów samochodowych

311513

1.MOT.05Obsługa,diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.   

 2.MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

5

Technik informatyk

351203

1.INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

2.INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych  

6.

Technik logistyk

333107

1.SPL.01.Obsługa magazynów

2.SPL.04.Organizacja transportu