Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

WJKZwPM - edycja 3

Logo projektu
Logo ZS w Miliczu

Informacja o realizacji projektu unijnego

 realizowanego przez Powiat Milicki dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu projektu pt.
„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim – edycja 3”

współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Informacje o Projekcie

 1. Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim - edycja 3 ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014‑2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 2. Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim- edycja 3 ” realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.04.01-02-0014/20 podpisanej z Województwem Dolnośląskim.
 3. Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-06-30. Wartość projektu wynosi 1 290 072,00 zł , kwota dofinansowania z UE wynosi 1 096 512,00 zł.
  Celem Projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu poprzez wsparcie 110 uczniów (min. 60 K) w formie realizacji zajęć specjalistycznych dla 110 uczniów (min. 60 K) i staży dla 88 uczniów (48 K) oraz poprzez podniesienie kwalifikacji 6 n-li (3 K), a także doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2023.
 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 5. Projekt obejmuje wsparciem:
  • 1 placówka prowadząca kształcenie zawodowe: Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu.
  • 110 uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu, kształcących się na kierunkach:
   • technik logistyk – 20UP (5K)
   • technik ekonomista – 20UP (20K)
   • technik hotelarz – 25UP (25K),
   • technik informatyk – 30UP (10K)
   • technik pojazdów samochodowych – 15UP
 6. Działania projektowe realizowane będą budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz z "Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
 7. Podczas realizacji projektu nie będą powielane żadne stereotypy ani nie będą prowadzone żadne formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, stan zdrowia, niepełnosprawność, światopogląd, przynależność kulturową/etniczną, status społeczny, ekonomiczny itp.

 

Koordynatorzy projektu

Małgorzata Kuczyńska
koordynator projektu Powiat Milicki
malgorzata.kuczynska@milicz-powiat.pl

Ryszard Lech
koordynator projektu ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu
r.lech@zsmilicz.eu

 

Artykuły