Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022
2. Klasyfikacja śródroczna klas maturalnych 16 grudnia 2022
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021
4. Klasyfikacja semestralna 20 stycznia 2023
5. Ferie zimowe 13 - 24  lutego 2023
6. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023
7. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 25 kwietnia 2023
8. Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych technikum i liceum.
Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.
Pożegnanie absolwentów
28 kwietnia 2023
9. Egzamin maturalny:
- część pisemna
- część ustna
4 - 23 maja 2023
10 - 23 maja 2023
10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe:
-część pisemna9 stycznia i 1 czerwca 2023
11.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 


w szkołach, w których:

31 października 2022
2 maja 2023
9 czerwca 2023
  przeprowadzana jest pisemna część
egzaminu maturalnego
 4,5,8 maja 2023
(za wyjątkiem klas wielobranżowych,
które mają w tym dniu praktykę)

  przeprowadzany jest egzamin zawodowy 9 stycznia, 1 czerwca 2023
(za wyjątkiem klas wielobranżowych,
które mają w tym dniu praktykę)
12. Klasyfikacja końcoworoczna 19 czerwca 2023
13. Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023
14. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023
15. Rada plenarna 26 czerwca 2023

Artykuły