Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021
2. Klasyfikacja śródroczna klas maturalnych 16 grudnia 2021
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021
4. Klasyfikacja semestralna 25 stycznia 2022
5. Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022
6. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022
7. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 26 kwietnia 2022
8. Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych technikum i liceum.
Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.
Pożegnanie absolwentów
29 kwietnia 2022
9. Egzamin maturalny:
- część pisemna
- część ustna
4 - 23 maja 2022
9 - 23 maja 2022
10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe:
-część pisemna11 stycznia i 21 czerwca 2022
11.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 


w szkołach, w których:

15 października 2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
17 czerwca 2022
  przeprowadzana jest pisemna część
egzaminu maturalnego
 4,5,6,9 maja 2022
(za wyjątkiem klas wielobranżowych,
które mają w tym dniu praktykę)

  przeprowadzany jest etap teoretyczny
egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
8 czerwca
(za wyjątkiem klas wielobranżowych,
które mają w tym dniu praktykę)
12. Klasyfikacja końcoworoczna 15 czerwca 2022
13. Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022
14. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022
15. Rada plenarna 27 czerwca 2022