Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Pandemia - zalecenia

Zalecenia odnośnie nauczania stacjonarnego w czasie pandemii
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu
(na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny)
w roku szkolnym 2021/22

 • Szczepienia

- w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

 • Uczniowie

- do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

-obowiązkowo posiadają przy sobie maseczki, których niezwłocznie używają, gdy zachodzi ryzyko zmniejszenia dystansu 1,5 m pomiędzy osobami;
-uczniowie notorycznie kaszlący lub kichający podczas lekcji są niezwłocznie proszeni przez nauczyciela o założenie maseczki i skierowani do higieny szkolnej; gdy pielęgniarka po przeprowadzonej diagnozie uzna to za właściwe, uczeń kierowany jest do izolatorium (s.62);
-rodzice ucznia z podejrzanymi objawami są powiadamiani telefonicznie i proszeni o odebranie dziecka ze szkoły; jeśli jest to niemożliwe, uczeń jest odwożony do domu przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów sanitarnych;
-uczniowie rażąco lub notorycznie nieprzestrzegający zaleceń związanych z reżimem sanitarnym w szkole będą podlegać karom porządkowym, wynikającym ze Statutu szkoły, jak również kierowane będą przeciw nim wnioski o karę mandatu do Sanepidu i na policję;
- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
- dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:
- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

 • Gabinety

- w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

  • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
  • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
  • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
  • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.


- przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

- sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
- w przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

- w każdym gabinecie będzie dostępny płyn dezynfekcyjny do rąk;
- wszyscy uczniowie w trakcie trwania przerwy są zobowiązani opuścić klasę;

 • Świetlica i biblioteka

- w świetlicy i bibliotece będzie mogła jednorazowo przebywać taka ilość osób, która zapewni utrzymanie odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami. Dbać o to będą pracownicy tych instytucji;
- zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

- należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 • Zajęcia wychowania fizycznego

- zaleca się, by odbywały się w miarę możliwości w plenerze (orlik, bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne) z unikaniem kontaktu fizycznego;
- organizacja zajęć na salach gimnastycznych powinna odbywać się tak, aby w miarę możliwości unikać kontaktu fizycznego, z zachowaniem odpowiedniego dystansu
- uczniowie korzystają z szatni wchodząc po kilka osób, pod nadzorem nauczyciela;
- pomieszczenia będą dezynfekowane i wietrzone po każdej lekcji;
- infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
- podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 • Wejście do szkoły

- żeby umożliwić kontrolę wchodzących, wejście do szkoły będzie możliwe przez: drzwi główne, drzwi przy windzie oraz drzwi przy dużej sali gimnastycznej;
– wejście odbywa się za okazaniem identyfikatora, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, po obowiązkowym zdezynfekowaniu rąk;

 • Sekretariat

- obsługuje maksymalnie 2 osoby na raz;
- osoby czekające w kolejce pod drzwiami sekretariatu są zobowiązane zachować odstęp;

 • Zakrywanie ust i nosa w szkole

- bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

- uczniowie, pracownicy i nauczyciele zobowiązani są do osłaniania maseczką ust i nosa podczas wejść i wyjść oraz podczas przebywania na korytarzach szkolnych;
- uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z maseczek podczas lekcji;
- darmowe maseczki dla pracowników i nauczycieli wydaje portiernia;

 • Dyżury na przerwach

- nauczyciele w maseczkach zwracają przede wszystkim uwagę na zachowanie dystansu między uczniami;
- obsługa podczas przerw wietrzy korytarze;

 • Zielone lekcje

- rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

- zalecane jest podczas ładnej pogody wykorzystanie na tzw. zielone lekcje wiaty przy bursie oraz specjalnie zorganizowanych 2 miejsc do pracy dla maksymalnie 16 osób po przeciwległych stronach dziedzińca szkolnego (lekcje integracyjne, wychowawcze, konwersacje językowe, itp.);

 • Osoby z zewnątrz

- w czasie pandemii szkoła maksymalnie ogranicza wejścia na jej teren osób z zewnątrz;
- w pilnych przypadkach osoby podają na portierni: cel wizyty, personalia oraz kontakt ( tel. lub adres);
- należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

 • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

- przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
- należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
- należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
- należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
- przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
- w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
- należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
- jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
- sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
- jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.