Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

NOWA ORGANIZACJA EGZAMINÓW CZELADNICZYCH
DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2022 R.

Tegoroczna sesja egzaminacyjna będzie wyglądała inaczej od strony organizacyjnej w stosunku do lat poprzednich. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w branżowych szkołach I stopnia, w roku szkolnym 2019/2020 przystępują do egzaminu czeladniczego w sesji egzaminacyjnej 2022 r. przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w szkole.

W kontekście prawnym od 2022 r. Izba będzie organizować egzaminy czeladnicze w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

TERMIN SKŁADANIA wniosku do egzaminu czeladniczego: 01.03.2022r.

Prosimy o składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu młodocianych pracowników zatrudnionych u rzemieślników i będących uczniami klasy III branżowych szkół I stopnia za pośrednictwem naszych Cechów.

Informacje dla uczniów                                                           Informacje dla pracodawców

Aktualności