Uwaga - umowy o praktyczną naukę zawodu można już podpisywać w Cechu Rzemiosł Różnych w Miliczu ul. Zielona

Uczniowie klas I Branżowej Szkoły I stopnia, którzy będą zatrudnieni w firmach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Miliczu proszeni są o przybycie do Cechu wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania umowy o pracę w dniach od 24.08-31.08.2020 r. w godz. od 8.00 do 15.00

Niezbędne dokumenty:

 • dane osobowe wraz z peselem,
 • badania od lekarza medycyny pracy,
 • dla uczniów poniżej 15 roku życia - orzeczenie poradni psychologicznej.

Przypominamy o obowiązku zakładania maseczki.

Pozostałe osoby (zatrudniane w firmach niezrzeszonych w CRR Milicz), które podpisały umowy bezpośrednio z pracodawcą maja obowiązek rejestracji umowy w sekretariacie szkoły do 02.09.2020 r.

Listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do poszczególnych typów szkół:

Listy uczniów klas pierwszych zostaną udostępnione  28 sierpnia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół:

UWAGA !!! Ważne terminy

 • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.

potwierdzenie (w sekretariacie szkolnym) przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenia o wynikach z egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • 19 sierpnia 2020 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

W dniach 27 - 28 sierpnia 2020 odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów klas liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali jedna lub dwie oceny niedostateczne.

<<Harmonogram egzaminów poprawkowych>>

Zapraszamy po odbiór świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur

11 sierpnia 2020r. wg poniższego harmonogramu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

 • godz.10.00 - 3LO
 • godz. 11.00 - 4TE
 • godz.12.00 - 4TI
 • godz.13.00 - 4TH
 • godz.14.00 - 4TS

UWAGA! Do 14 sierpnia należy złożyć wniosek o egzamin maturalny w terminie poprawkowym w sekretariacie szkoły.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do 14 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Druk oświadczenia (załącznik 7a_N - "nowa matura", załącznik 7b_S - "stara matura") można znaleźć również na stronie OKE Wrocław:
https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/

 

 • ZR1

Nietypowo, bo bez wspólnego uroczystego apelu, ale za zachowaniem środków bezpieczeństwa dla poszczególnych klas wręczyliśmy świadectwa uczniom liceum, technikum i szkoły branżowej 26 czerwca.

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej