• f1


Tradycyjnie na dziedzińcu szkolnym rozpoczął się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Zespole Szkół.

- Rozpoczynamy nowy rok szkolny z lekkimi obawami, ale chyba z większymi nadziejami na to, że będzie wreszcie normalnie. Możecie pomóc w tym, aby było normalnie. Dlatego apeluję: szczepcie się! Umożliwimy wam to w szkole w najbliższych tygodniach. Zróbcie to nie tylko dla siebie, ale także dla swoich bliskich. – mówił dyrektor Ryszard Lech.

Witał szczególnie nowych uczniów i nauczycieli: 225 pierwszoklasistów tworzy 4 klasy technikum i 3 branżowe., a nowe twarze w gronie nauczycielskim to: Katarzyna Płóciennik – zawodowe przedmioty logistyczne, Marcin Chytry - historia, Szymon Miś – zawodowe przedmioty informatyczne, Irma Zimmermann – język polski, Julita Kaczmarek – język polski, Katarzyna Chołodecka – geografia, Piotr Pleskacz – geografia, Ilona Plewka – matematyka, Radosław Horbik – zajęcia świetlicowe, Kamila Ratyńska – Pietryka – muzyka.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało miejsce
1 września 2021r. o g.9.00 na dziedzińcu szkoły.
Obowiązują stroje apelowe.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną skierowana do uczniów klas technikum i szkoły branżowej uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
Wysokie wypłaty oraz warsztaty na Politechnice Wrocławskiej dla najlepszych uczniów szkół kształcących w zawodach.
Szczegóły i wnioski w regulaminie stypendiów.(Regulamin DPPS)

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia 2021 o godzinie 9.00

MATEMATYKA - DUŻA SALA GIMNASTYCZNA wejście o godz. 8.15

J.POLSKI - wejście do sali o godz. 8.40

J.ANGIELSKI -wejście do sali o godz. 8.40 (proszę zabrać wymagane pomoce dydaktyczne - szkoła zapewnia TYLKO tablice matematyczne oraz słowniki).

Zdających obowiązują procedury jak w maju br.

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 należy potwierdzić przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego, woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa, ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach z egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. A w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W razie niespełnienia tych warunków, osoba która nie złoży oryginałów dokumentów będzie usunięta z listy.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 do godz 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. (listy będą opublikowane na stronie szkoły oraz wywieszone w holu ZS).

  • f1

Po wprowadzeniu szkolnego sztandaru i odśpiewaniu hymnu prowadzący uroczystość – Julia Czerwińska, Aleksander Zakrzacki i Karolina Łuszczyńska – przywitali przybyłych gości: starostę Sławomira Strzeleckiego, przedstawiciela gminy Milicz Kacpra Kociumbasa i wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Ewę Milian. Starosta Sławomir Strzelecki, jak zwykle nawiązując do jednej z maksym Alberta Einsteina, podkreślał, że wyobraźnia, która zdaniem uczonego jest ważniejsza niż wiedza, była w tym specyficznym roku szczególnie przydatna. Natomiast Kacper Kociumbas dziękował za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Wiktorii Kukfisz i Monice Włodarczyk, a także radził uczniom, by odważnie i z cierpliwością stawiali czoła trudnościom i umieli wykorzystywać dobre momenty w swoim życiu. - Właściwie tylko rozpoczęcie i zakończenie tego roku szkolnego odbyło się w miarę normalnie – mówił dyrektor Ryszard Lech – A poza tym wszystko było inne, niezwyczajne. To był najdziwniejszy rok w historii tej szkoły i mam nadzieję, że nigdy się nie powtórzy. Życzył młodzieży, by oderwała się od tabletów, komórek i komputerów i zaczęła wreszcie żyć normalnym życiem. Następnie wręczył nagrody uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem.

5 lipca, zdający w tym roku egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników na stronie https://wyniki.edu.pl 
(loginy i hasła zostały Wam już przekazane).

Po odbiór świadectw maturalnych
zapraszamy do szkoły 5 lipca od godziny. 10.00.

PRZYPOMINAMY, ŻE EGZAMIN POPRAWKOWY przysługuje:
- zdającemu, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpił do wszystkich wymaganych egzaminów w maju 2021 roku.

Zdający, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego 24 sierpnia 2021 składają pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik nr 7 do pobrania w sekretariacie) do 12 lipca 2021r.

Informacje na temat wglądu do pracy egzaminacyjnej (str. 103)
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20201229_EM_Inf.pdf

Uczniowie, którzy otrzymali jedną lub dwie końcoworoczne oceny niedostateczne, mogą przystąpić w sierpniu do egzaminów poprawkowych.

Harmonogram egzaminów poprawkowych