Absolwenci klas maturalnych
proszeni są o odbiór świadectw
w piątek 24 kwietnia wg harmonogramu:

  •   8.00 -  9.30 klasa 4TI

  •   9.30 - 11.00 klasa 4TH

  • 11.00 - 12.30 klasa 4TS

  • 12.30 - 14.00 klasa 4TE

  • 14.00 - 15.30 klasa 3LO

Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek, 9 kwietnia, piątek, 10 kwietnia br. i wtorek 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Uczniowie bądź nauczyciele, którzy na czas zawieszenia zajęć chcą skorzystać ze szkolnych laptopów lub tabletów, proszeni są o kontakt z kierownikiem gospodarczym Pawłem Ryczkiem, nr tel +48500143697. Szkoła posiada pewną ilość sprzętu komputerowego, który może wypożyczyć do celów zdalnego nauczania.

Wychowawcy otrzymali i roześlą do swoich klas kody dostępu (login i hasło) do platformy https://epodreczniki.pl/

Szczegółowe instrukcje dla uczniów

Szczegółowe instrukcje dla nauczycieli