Absolwenci klas maturalnych
proszeni są o odbiór świadectw
w piątek 24 kwietnia wg harmonogramu:

  •   8.00 -  9.30 klasa 4TI

  •   9.30 - 11.00 klasa 4TH

  • 11.00 - 12.30 klasa 4TS

  • 12.30 - 14.00 klasa 4TE

  • 14.00 - 15.30 klasa 3LO

Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek, 9 kwietnia, piątek, 10 kwietnia br. i wtorek 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)