Przedmioty ogólnokształcące (klasy liceum, technikum i szkoły branżowej):

Szczegółowy wykaz treści nauczania dla wszystkich przedmiotów ogólnokształcących zawiera podstawa programowa:


Przedmioty zawodowe (klasy technikum):

Wykazy treści nauczania dla poszczególnych zawodów zawarte są w podstawie programowej kształcenia w zawodach (Wyciąg z rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.)