Przedmioty ogólnokształcące (klasy liceum, technikum i zsz):

Szczegółowy wykaz treści nauczania dla wszystkich przedmiotów ogólnokształcących IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadgimnazjalna) zawiera podstawa programowa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). Załącznik 4)


Przedmioty zawodowe (klasy technikum):

Wykazy treści nauczania dla poszczególnych zawodów zawarte są w podstawie programowej kształcenia w zawodach (Wyciąg z rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.)