1. 10. 1946r. założono Publiczną Średnią Szkołę Zawodową Dokształcającą, której organizatorem i dyrektorem został repatriant ze Lwowa, Stanisław Matiaszewski. Nauka odbywała się początkowo w kilku salach udostępnionych przez SP nr 1. Wśród uczniów, których wiek oscylował pomiędzy 16 a 25 rokiem życia, nie brakowało uczestników II wojny. Wkrótce przydzielono szkole budynek obok kościoła św. A. Boboli. Mury opuszcza pierwszych 21 absolwentów.

Właściciele warsztatu samochodowego - Józef Mikołajczak i Kazimierz Mądry - godzą się na przejęcie go przez szkołę i zostają zatrudnieni jako nauczyciele. Szkoła przejmuje też kuźnię od Ludwika Biernata przy ul. Garncarskiej. Od Zarządu Miasta otrzymuje budynek przy ul. Lagina ( obecnie Armii Krajowej), gdzie oprócz sal lekcyjnych pomieszczono internat, warsztaty, salę gimnastyczną i świetlicę. Stanisław Matiaszewski pełnił funkcję dyrektora szkoły do 1961 roku.

1951 - 1955
Grono pedagogiczne liczy już 18 nauczycieli. Przy świetlicy szkolnej pod kierownictwem Witolda Wielickiego działa koło recytatorskie i czytelnicze. Istnieją też zespoły plastyczne, chóralne i taneczne.

W latach 1952-53 szkoła otrzymuje nazwę Publicznej Średniej Szkoły Metalowo - Elektrycznej. Zlikwidowano dział krawiecki i fryzjerski a utworzono m.in. specjalizację mechanika samochodowego.

1956 - 1960
Opracowany przez warsztaty szkolne model stołu instalacji samochodowej znalazł się na wystawie w Pałacu Kultury i Nauki. Warsztaty należą do jednego z największych przedsiębiorstw na terenie Milicza. Zakupiono aparat filmowy do świetlicy internatu. Powstał też Szkolny Klub Sportowy pod opieką Witolda Wielickiego. W latach 1958-59 warsztaty przechodzą na własny rozrachunek. Na oddziale obróbki mechanicznej wybuchł pożar: spalił się dach hali tokarskiej. Szkoła liczy już 131 uczniów.

1961 - 1965
Internat zwiększa liczbę miejsc do 100. Po raz pierwszy wprowadzono obowiązek noszenia czapek i tarcz według jednolitego wzoru. Warsztaty - już największe przedsiębiorstwo w Miliczu - rosną w siłę. Absolwenci znajdują zatrudnienie najczęściej w Jelczańskich Zakładach Naprawy Samochodów i wrocławskim "Archimedesie".Postawiono wokół budynku szkoły ogrodzenie, gdyż "wieczorami pod oknami, szczególnie klas żeńskich, wystaje cały szereg gapiów przeszkadzając w prowadzeniu lekcji". W nagrodę za wykonanie planu warsztaty otrzymały od kuratorium skuter "Osa" i trójkołowiec "Junak". Funkcję dyrektora szkoły obejmuje w 1961 roku Edmund Chołodecki. Będzie kierował szkołą aż 17 lat - do 1978 roku.


 

1966 - 1970
Rozpoczyna się budowa nowej szkoły, której wykonawcą jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Północ". Jej koszt szacuje się na 24 miliony złotych. Niestety przeciągają się kolejne terminy przekazania inwestycji. Komitet rodzicielski ufundował używany autobus "Star", dzięki któremu odbywają się liczne wycieczki.

30.04.68 to pierwszy dzień w nowej szkole. Powstaje klasa technikum - kierunek mechaniczny i obróbki skrawaniem oraz technikum dla pracujących. Jest już 20 oddziałów i 592 uczniów, którzy mają obowiązek noszenia mundurów. Trwa budowa warsztatów, rozpoczęła się też budowa internatu.

Szkoła świętuje pierwszą rocznicę - 25-lecie. Z tej okazji odbywa się zjazd absolwentów. Odbyła się też pierwsza studniówka klas średnich.

1971 - 1975
We wrześniu 1970 roku otwarto nowe warsztaty, nieco później internat. Kierownik internatu Jan Krupa zorganizował zespół bigbitowy. Na patrona szkoły wybrano Tadeusza Kościuszkę.

Zwiększająca się ilość klas zmusza do wprowadzenia drugiej zmiany. Pierwsi abiturienci Technikum Mechanicznego przystępują w roku 1973 do matury. Zapadła decyzja o budowie drugiej sali gimnastycznej.1976 - 1980
Znów zmienia się nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych. Nad przejściem łączącym budynek szkolny z salą gimnastyczną nadbudowano pokój nauczycielski oraz bufet dla uczniów. Powstało nowoczesne szkolne studio telewizyjne. Mistrzem Europy w zapasach zostaje uczeń TM Stanisław Chiliński. W latach 1978-1980 dyrektorem szkoły jest Janisław Kaczmarek. Od roku 1980 szkołą kieruje Maria Kłos.

1981 - 1985
W szkole działa kabaret "Dziobak", prowadzony przez Wiesławę Adamiec. W roku 1983 po raz pierwszy odbyły się szkolne otrzęsiny, które wejdą na stałe do kalendarza imprez. Działa koło fotograficzne pod opieką Zbigniewa Mierzyńskiego i koło strzeleckie, gdzie zajęcia prowadzi Stanisław Gierszewicz. Zatrudnionych jest już 64 nauczycieli.

1986 - 1990
Szkoła obchodzi 40-lecie. Z tej okazji "Słowo Polskie" z 1986 roku pisze o niej: "To szkoła, w której do każdego z gabinetów i w każdej chwili wyemitować można z centralnego studia telewizyjnego potrzebny akurat program, w której uczniowie korzystają z dobrze wyposażonej pracowni komputerowej, zdobywają laury w turniejach młodych mistrzów techniki i konkursach na najlepszego ucznia w zawodzie. Mają dwie sale gimnastyczne, własne kino i dyskusyjny klub filmowy, systematycznie uprawiają turystykę".

Na zakończenie roku 1987-88 specjalną nagrodę otrzymał absolwent Mariusz Kopras, który przez 5 lat nauki nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej!

W latach 1986-1991 funkcję dyrektora szkoły pełni Edmund Maksymiuk.

1991 - 1996
Pod koniec maja 1991 roku rezygnację ze stanowiska dyrektora złożył Edmund Maksymiuk. Konkurs na to stanowisko wygrała Wiesława Adamiec.

Powstają nowe kierunki kształcenia: licea zawodowe - ekonomiczne i magazyniera sprzedawcy oraz liceum ogólnokształcące. Utworzono też Policealne Studium Zawodowe o profilu pracownik socjalny. Nieco później utworzono jeszcze klasę liceum o profilu informatycznym, liceum wieczorowe a także zmieniono profil PSZ, które obecnie kształci przyszłych ekonomistów. Zatwierdzono statut szkoły.

Uczniowie liceum zaczynają osiągać sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Powstała szkolna gazetka pt. "Mówić głośniej".

Do budynku internatu dobudowano część sanitarną, a w samym internacie powstała uczniowska kawiarenka. Do gabinetu informatycznego przyłączono internet. Stworzono profesjonalny gabinet maszynopisania. Wyposażono pracownie do przedmiotów ekonomicznych. Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

1997-2002
Na jesieni 1997 roku dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Spychała. W roku 2001 szkoła otrzymała wyposażenie drugiej pracowni komputerowej, a w bibliotece szkolnej urządzono centrum informacji multimedialnej. Od tego roku szkoła posiada stronę internetową www.zsmilicz.prv.pl. W grudniu 2001 dyrektorem szkoły została Halina Góra. Od września 2002, zgodnie z założeniami reformy edukacji, w szkole zaczynają funkcjonować następujące typy szkół: 3-letnie liceum ogólnokształcące, 3-letnie liceum profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym i 2- 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa.

Szkoła zatrudnia 40 nauczycieli, a naukę pobiera w niej 416 licealistów i 258 uczniów szkoły zawodowej. W szkole funkcjonuje również Liceum dla Dorosłych, które zostanie zastąpione niebawem przez Liceum Uzupełniające.

Wiosną 2002 młodzież naszej szkoły rozpoczęła wymianę młodzieżową z uczniami gimnazjum z partnerskiego dla Milicza miasta Lohr w Niemczech.

W szkole bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Europejski przygotowujący programy edukacyjne dla lokalnego środowiska oraz zespół wokalno-muzyczny. Uczniowie rozwijają swoje talenty literackie w gazetce szkolnej "Sałatka"

2003-2007
W Zespole Szkół funkcjonują następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące z dwiema klasami ogólnymi oraz jedną informatyczno-matematyczną, Liceum Profilowane oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Za wybitne osiągnięcia zawodowe Srebrnym Krzyżem Zasługi przez wojewodę dolnośląskiego została odznaczona nauczycielka języka polskiego Halina Zimna. Szkoła otrzymuje od Prezydenta RP zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”, w ramach akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Starostwo powiatowe sprzedaje budynek po byłych warsztatach szkolnych – wkrótce w tym miejscu powstanie dyskont spożywczy.

W roku szkolnym 2004/05 na stanowisko wicedyrektora został powołany Jarosław Delewski, a pełniąca dotychczas tę funkcję Anna Chołodecka objęła funkcję wizytatora w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Grono pedagogiczne (XII 2004) Pożegnanie Wojciecha Światłowicza (VI 2006)

Powstaje klasa technikum ekonomicznego, a rok później hotelarskiego. Oddano do użytku 3 pracownie komputerowe, część sprzętu trafiła też do szkolnej biblioteki. 21 kwietnia 2005 roku uczniowie ZS, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, przystępują po raz pierwszy do zdawania nowej matury. Funkcję wicedyrektora, po odchodzącej na emeryturę Krystynie Patalas, obejmuje Beata Łabaczuk, a funkcję kierownika szkolenia praktycznego, po odchodzącym na emeryturę Czesławie Bezpałko, obejmuje Mirosław Zając.

W 2007 roku szkoła obchodzi uroczystość 60-lecia istnienia.

2008-2012
W roku szkolnym 2008/09, po rozwiązaniu Zespołu Szkół Przyrodniczych w Miliczu, w skład ZS weszły również klasy technikum agrobiznesu i architektury krajobrazu, powiększa się również kadra o nauczycieli z byłej szkoły rolniczej. Po odchodzącej na emeryturę dyrektor Halinie Górze przez pół roku funkcję p.o. dyrektora pełni Beata Łabaczuk, a nowymi wicedyrektorami zostają Katarzyna Podfigurna i Ryszard Lech. W grudniu 2007 funkcję dyrektora ZS obejmuje Ryszard Lech.

Powstają nowe kierunki w klasach technicznych: informatyczny, pojazdów samochodowych i handlowy, a od następnego roku szkolnego licealna klasa sportowa o specjalizacji siatkówka dziewczyn i chłopców. Powstają również klasy zaoczne dla dorosłych: liceum uzupełniające, technikum handlowe oraz studium policealne o kierunkach: hotelarskim, ekonomicznym i informatycznym.

Kompleks sportowy Orlik

Na terenie dawnego boiska powstaje nowoczesny kompleks sportowy w ramach projektu „Orlik 2012”, a rok później sztuczne lodowisko. Gruntowny remont przechodzi duża sala gimnastyczna oraz jej szatnie, a w pomieszczenie obok nich zostało zaadoptowane na natryski. Przy małej sali gimnastycznej powstała natomiast siłownia z nowymi szatniami i sanitariatami. Świetlica zostaje przeniesiona do pomieszczeń po byłej świetlicy środowiskowej, odzyskanych od gminy, a w miejscu dawnej świetlicy powstały dwa dodatkowe gabinety lekcyjne, wyposażone dzięki pieniądzom pozyskanym przez szkołę w ramach projektu RPO "Specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Miliczu". Szkoła przystępuje również do projektu termomodernizacji, dzięki czemu stopniowo cały budynek uzyskuje docieplenie, nowe okna oraz estetyczną elewację. Wyremontowano również gruntownie uczniowskie toalety na parterze i I piętrze.

Od 2008 roku, przez trzy lata z rzędu, dzięki zaangażowaniu nauczycielki Krystyny Dutkowiak, szkoła zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w projekcie pod patronatem Prezydenta RP „Dzień Przedsiębiorczości”.

W roku 2009 zdało maturę 85,8 % absolwentów ZS, co było średnią o 5% lepszą od średniej krajowej. Rok później średnia szkoły wyniosła 85,5% przy 81% w Polsce. Wysoki poziom zdawalności osiągnęli absolwenci klas technicznych -82,9%, wyższy prawie o 20 procent od średniej na Dolnym Śląsku (64,1%) i o ponad 12 od ogólnopolskiej (70%). Nie potwierdziły się obawy o wynik zdawanej w 2010 po raz pierwszy obowiązkowej matematyki: w naszej szkole zdało ją 95,2% absolwentów. Sukces naszych maturzystów opisały dwie lokalne gazety ("Milickie wyniki matur najlepsze w województwie" w "Panoramie Milickiej" oraz "Głos Milicza" w artykule "Nasi maturzyści pokazali, na co ich stać"). Wrocławski dodatek "Gazety Wyborczej" z 1 lipca wspomina o sukcesie milickich maturzystów, którzy osiągnęli nie tylko najwyższą zdawalność, ale również poprawili zeszłoroczny wynik o 10 pkt. procentowych. Równie dobrze było w roku 2010/11: z 61 uczniów technikum (ekonomicznego, hotelarskiego i architektury krajobrazu) Zespołu Szkół im. T. Kościuszki, przystępujących w tym roku do matury, zdało maturę 46 absolwentów, co daje 75,6% zdawalności, przy średniej dla szkół technikum 57,6% na Dolnym Śląsku i 63% w Polsce. Również znacznie powyżej średniej dolnośląskiej zdali egzaminy zawodowe nasi absolwenci techników i klas wielozawodowych. Uczniowie technikum ekonomicznego i architektury krajobrazu zdali egzamin na poziomie 80 i 73%, co jest średnią wyższą od dolnośląskiej odpowiednio o 14 i 28%. Po raz pierwszy zdawali egzamin słuchacze studium informatycznego. Na 9 zdających zdało 5, co daje średnią 55,6%. Bardzo dobrze wypadli również kucharze i sprzedawcy, zaliczając egzamin na poziomie 83 i 91% (lepiej od średniej dolnośląskiej o 13 i 6%).

Od roku 2010 szkoła pnie się w rankingu sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonym przez Szkolny Związek Sportowy na Dolnym Śląsku, awansując na 46 miejsce, w 2011 na 32, by w 2012 zdobyć miejsce 16, najwyższe w historii milickich szkół ponadgimnazjalnych, po uzyskaniu 1025 punktów.

Siatkarskie drużyny chłopców i dziewcząt Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu awansowały do I ligi dolnośląskiej szkół ponadgimnazjalnych i, od tej pory, regularnie zajmują miejsca w czołówce pierwszej ligi.

Natalia Hauder, uczennica klasy IV technikum ekonomicznego, zwyciężyła w I Dolnośląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych i objętym patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szymon Kuriata, uczeń III klasy technikum informatycznego, wraz z Pawłem Kucharczykiem, uczniem I klasy liceum uzupełniającego w Zespole Szkół w Miliczu, zdobyli I miejsce w konkursie Ty Plus Festiwal na krótki film reklamujący 4. edycję Festiwalu Off Plus Camera. Ich minutowa reklama Fantasy OFF PLUS zdobyła uznanie jury, ponieważ była zrealizowana bardzo profesjonalnie. Obaj twórcy gościli w Dzień Dobry TVN. OFF PLUS CAMERA to jeden z najważniejszych, a zarazem najmłodszych festiwali filmowych w Polsce. Festiwal odbywa się co roku w Krakowie i jest częścią miejskiego projektu kulturalnego pod nazwą "6 zmysłów".

Znakiem nowych czasów jest również i to, że od 1 września 2011 roku w Zespole Szkół, dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, istnieje wyłącznie w formie elektronicznej. Tym samym ZS dołącza do wciąż jeszcze wąskiego, ale poszerzającego się grona szkół w Polsce, które wykorzystują nowoczesne środki dokumentacji pracy w szkole. Szkoła dysponuje odpowiednią bazą do prowadzenia dziennika elektronicznego: wszyscy nauczyciele, pracujący w pełnym wymiarze godzin, posiadają służbowe laptopy, w każdym gabinecie lekcyjnym istnieje możliwość skorzystania z przewodowego, jak i bezprzewodowego, szerokopasmowego internetu, uczniowie i rodzice, po uprzednim zalogowaniu się, mogą bez ograniczeń korzystać z dziennika za darmo.

Od 2008 roku stało się tradycją, że szkoła bierze aktywny udział w obchodach Konstytucji 3 Maja, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Miliczu. W barwnym korowodzie maszerują ulicami miasta w strojach z epoki kościuszkowskiej chłopcy i dziewczęta z ZS, natomiast uwieńczeniem pochodu jest uroczysty polonez, tańczony przez maturzystów w milickim Rynku. W roku 2011 szkoła uroczyście obchodzi 65-lecie swojego istnienia.