Zapraszamy po odbiór świadectw,
aneksów i informacji o wynikach matur
3 lipca 2018r. od godz.12.00 w sali nr 5.

UWAGA! Do 10 lipca wnioski o poprawkowy egzamin maturalny

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do 10 lipca 2018r. w sekretariacie szkoły.

Druk oświadczenia (załącznik 7a - "nowa matura", załącznik 7b - "stara matura") można znaleźć również na stronie OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-127/