Odbiór świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur
w piątek 30 czerwca br. od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.