Uczniowie branżowych szkół I stopnia
będący młodocianymi pracownikami
nie uczęszczają do szkoły,
realizują jednak przygotowanie zawodowe
u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.