Od 23 lipca do 30 lipca 2021 należy potwierdzić przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego, woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa, ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach z egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. A w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W razie niespełnienia tych warunków, osoba która nie złoży oryginałów dokumentów będzie usunięta z listy.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 do godz 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. (listy będą opublikowane na stronie szkoły oraz wywieszone w holu ZS).

  • f1

Po wprowadzeniu szkolnego sztandaru i odśpiewaniu hymnu prowadzący uroczystość – Julia Czerwińska, Aleksander Zakrzacki i Karolina Łuszczyńska – przywitali przybyłych gości: starostę Sławomira Strzeleckiego, przedstawiciela gminy Milicz Kacpra Kociumbasa i wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Ewę Milian. Starosta Sławomir Strzelecki, jak zwykle nawiązując do jednej z maksym Alberta Einsteina, podkreślał, że wyobraźnia, która zdaniem uczonego jest ważniejsza niż wiedza, była w tym specyficznym roku szczególnie przydatna. Natomiast Kacper Kociumbas dziękował za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Wiktorii Kukfisz i Monice Włodarczyk, a także radził uczniom, by odważnie i z cierpliwością stawiali czoła trudnościom i umieli wykorzystywać dobre momenty w swoim życiu. - Właściwie tylko rozpoczęcie i zakończenie tego roku szkolnego odbyło się w miarę normalnie – mówił dyrektor Ryszard Lech – A poza tym wszystko było inne, niezwyczajne. To był najdziwniejszy rok w historii tej szkoły i mam nadzieję, że nigdy się nie powtórzy. Życzył młodzieży, by oderwała się od tabletów, komórek i komputerów i zaczęła wreszcie żyć normalnym życiem. Następnie wręczył nagrody uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem.

5 lipca, zdający w tym roku egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników na stronie https://wyniki.edu.pl 
(loginy i hasła zostały Wam już przekazane).

Po odbiór świadectw maturalnych
zapraszamy do szkoły 5 lipca od godziny. 10.00.

PRZYPOMINAMY, ŻE EGZAMIN POPRAWKOWY przysługuje:
- zdającemu, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpił do wszystkich wymaganych egzaminów w maju 2021 roku.

Zdający, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego 24 sierpnia 2021 składają pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik nr 7 do pobrania w sekretariacie) do 12 lipca 2021r.

Informacje na temat wglądu do pracy egzaminacyjnej (str. 103)
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20201229_EM_Inf.pdf

Uczniowie, którzy otrzymali jedną lub dwie końcoworoczne oceny niedostateczne, mogą przystąpić w sierpniu do egzaminów poprawkowych.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21
odbędzie się w piątek 25 czerwca
o godz. 9:00 na  dziedzińcu szkolnym.
Obowiązują stroje apelowe.

Film „Destruktor 1919”  zdobył I nagrodę
w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym
"Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości"
organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W projekt historyczny byli zaangażowani: Ola Szostak (4 TES), Bartosz Błaszak (2 TIP) oraz Filip Samól (2TIP). Ze względów regulaminowych jako autora filmu wybrano jednego ucznia naszej szkoły, który na Gali rozdania nagród we wrześniu będzie reprezentował naszą szkołę. Zwycięski projekt jest drugą wersją filmu o ppor. Józefie Siberze, który walczył z bolszewikami w 1919 r. i poległ w walce z Niemcami dwadzieścia lat później. Pierwsza wersja filmu zdobyła wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Przygotowania przy realizacji powyższych projektów trwały cztery miesiące (luty-maj 2021) i wymagały od uczniów dużego zaangażowania.

Opiekun projektu - Łukasz Grzesiak